прилог

 • 81апорт — (фр apporte) 1. влог во некое претпријатие (земјиште, згради и сл), особено кај акционерските друштва, прилог, удел, 2. донесување на предмети и самите предмети што ги донесува кучето при лов, улов, плен, 3. заповед на куче да го донесе уловот …

  Macedonian dictionary

 • 82дереџе — (тур. derece) 1. положба, состојба 2. (како прилог) умерено, со мера …

  Macedonian dictionary

 • 83колекта — (лат. collecta) прилог, собирање на прилози за добротворни цели …

  Macedonian dictionary

 • 84контрибуција — (лат. contributio) 1. придонес, прилог 2. заеднички придонес 3. во време на војна: данок што го зема окупаторот од окупираното население 4. по војна: обештетување што победената држава му го плаќа на победникот репарации …

  Macedonian dictionary

 • 85мантиса — (лат. mantissa додаток, прилог) мат. делот од логаритамот зад децималната запирка …

  Macedonian dictionary

 • 86обол — (грч. obolos) 1. старогрчка ситна монета 2. фиг. безначајна вредност 3. доброволен паричен прилог …

  Macedonian dictionary

 • 87плус — (лат. plus) 1. мат. а) име на знакот за собирање (+) б) ознака за позитивна големина 2. физ. знак за означување на позитивниот електрицитет, пол 3. како прилог: повеќе, покрај тоа, освен тоа 4. при оценување на училиште: малку повеќе од оцената… …

  Macedonian dictionary

 • 88политички — (грч. politike политика) 1. што се однесува на политика политичка географија гранка од антропогеографијата што се занимава со географско набљудување и со прикажување на историското образување на земји и држави, служејќи се особено со статистика… …

  Macedonian dictionary

 • 89пробабилизам — (лат. probabilitas) 1. учење на скептиците според кое секое спознание е само веројатно 2. во римокатоличката теологија: језуитско становиште според кое, во случаите кога е неизвесно дали некој чин е морален или неморален, е допуштено човек да се… …

  Macedonian dictionary

 • 90саде — (тур. sade) 1. чист, вистински, едноставен, прост, едноличен 2. како прилог: само, единствено …

  Macedonian dictionary